ការតែងតាំងលេខាធិការសហគ្រាស និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់      ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃ រ.ទ.ស.ភ បានតែងតាំងលេខាធិការសហគ្រាស និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដូចខាងក្រោមៈ
       ១. លោក ជា សតិភ័ទ្ទ ត្រូវបានតែងតាំងថ្មី ជាលេខាធិការសហគ្រាស ដើម្បីជាជំនួយការការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
       ២. លោក អ៊ូ គុណវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងគម្រោងជំនួស លោក ជា សតិភ័ទ្ទ ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការសហគ្រាស។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម