ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ      របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលត្រូវផ្តល់ជូននិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដូចមានសេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម