ការតែងតាំងអគ្គនាយក និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      ឯកឧត្តម ឡុង ណារ៉ូ ត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អាណត្តិទី៧ ជំនួសឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ីថា ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ និងតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម