សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបកស្រាយទាក់ទងនឹងការអនុវត្តថ្លៃលក់ទឹកជូន កម្មករ កម្មការិនី និងសិស្សនិស្សិតដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម