ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១១៥,២ ប៊ីលានរៀល កើនឡើងចំនួន ២៨,៦ ប៊ីលានរៀល ឬ ៣៣,១៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០។ ការកើនឡើងនៃចំណូលនេះ ធ្វើឱ្យមានការកើនឡើងនៃ ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ២៧,៩ ប៊ីលានរៀល ឬ ៧៣,៦៣ % និង ៣២,៥ ប៊ីលានរៀល ឬ ១២០,១១ % រៀងៗគ្នា បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម