ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១      នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណេញសុទ្ធចំនួន ២១.៩៥២.៨៦១.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣.១៦៧.០៥១.០០០រៀល ឬ ១៦,៨៦% បើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម