ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

       នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ១៥៧.០៩៦.៣០១.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២៧.៥០៩.៦២៩.០០០រៀល ឬ ២១,២៣% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ១២៩.២៧៣.៩១៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៤០.៩២២.០៧២.០០០រៀល ឬ ៤៦,៣២% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម