ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ

       ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹក និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម:
          - បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២១
          - បទបង្ហាញស្តីពី ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២២
          - បោះឆ្នោតអនុម័តបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក
          - បោះឆ្នោតអនុម័តលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
          - បោះឆ្នោតអនុម័តគាំទ្របេក្ខភាពអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន ធ្វើជាបេក្ខភាពអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន
          - បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអភិបាល អភិបាលឯករាជ្យ
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម