ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ

       ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ដោយកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភខុសគ្នាទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១០ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភ នឹងត្រូវកំណត់យកក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីការសម្រេចនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១០។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម