សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ តាមរយៈអនឡាញ (ZOOM) នៅថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃសុក្រ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៥ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម