សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២*** ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម