ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម