ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

       នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណេញសុទ្ធចំនួន ២៧.៧៩១.៥៨៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៩៨០.៨១១.០០០រៀល ឬ ៦៥,៣២% បើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម