សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលលើទិន្នន័យមួយចំនួននៃសេចក្តីថ្លែងរបស់អគ្គនាយកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាភាសាអង់គ្លេស របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ បានពិនិត្យកែសម្រួលលើ សេចក្តីថ្លែងរបស់អគ្គនាយក នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដោយសារអសង្គតិភាពរវាង របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាភាសាខ្មែររបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ដូចមានលម្អិតក្នុងឯកសារភ្ជាប់ជូន។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម