ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២

       នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ៩១.៩០៣.៨៥៨.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២៣.៣៧៨.៧០៤.០០០រៀល ឬ ២០,២៨% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៩.៣៥៦.០៨០.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២៦.៤៤៣.៥១៧.០០០រៀល ឬ ៤០,១៩% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ២៨.០១១.៩២៦.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣១.៧២៦.៧៥៤.០០០រៀល ឬ ៥៣,១១% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១។

ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២(ភាសាខ្មែរ)
ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ (ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម