ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ      រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមចែករំលែកវីដេអូ ស្តីពី "ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ" រក្សាសិទ្ធិវីឌីអូ ដោយ គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម