ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ធ្វើការកត់ត្រាបង្កើនដើមទុននូវ សម្ភារដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន ១.៤៤៣.២២០.៧៣១ រៀល
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម