សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម