ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

       ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៤៦.១៧៨.១៥៦.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២២.៩៦៧.១០១.០០០រៀល ឬ ៦,២២% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ១២៤.៨៨២.៨៤២.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣២.២១៣.៤៥៩.០០០រៀល ឬ ២០,៥១% និង ចំណេញសុទ្ធចំនួន ១០៨.១៨៥.៨៦៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២១.០៨៨.០៥២.០០០រៀល ឬ ១៦,៣១% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១។

ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ (ភាសាខ្មែរ)
ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ (ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២ (ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២ (ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម