ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ

        ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ដោយកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភខុសគ្នាទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១១ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភ នឹងត្រូវកំណត់យកក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីការសម្រេចនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១។

ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ(ភាសាខ្មែរ)
ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម