ការផ្លាស់ប្តូរអាណត្តិគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងលាភការ របស់ រ.ទ.ស.ភ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អាណត្តិទី៨ បានសម្រេចតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងលាភការថ្មី ជំនួសឱ្យសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងលាភការ អាណត្តិទី៧ ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិ ដូចមានក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ និង ០០៣ ក្រប្រក/សសរ ចុះថ្ងៃអង្គារ ៧កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម