សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ និងរបៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ(ZOOM) ដែលមានរបៀបវារៈ និងសេចក្តីលម្អិត ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង និងរបៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម