វេទិកាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ប្រធានបទ៖ “វឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ”

វេទិកាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
LISTED COMPANY FORUM
ប្រធានបទ៖ " វឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ "
TOPIC: " PROGRESS OF PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY "
សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ Link ខាងក្រោម៖
PLEASE REGISTER BY THE LINK BELOW:ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម