ឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹក តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ដែលមានរបៀបចូលរួម និងនីតិវិធីបោះឆ្នោតព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ដូចមាននៅក្នុង "ឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣"។
សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយកឯកសារ (Download) ខាងក្រោមនេះ
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (ភាសាខ្មែរ)
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (English)
- របៀបវារៈមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ)
- លិខិតតែងតាំងអាណត្តគាហកៈ (អ្នកតំណាង)
- ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ (ភាសាខ្មែរ)
- ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ (English)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម