ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

              ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ៨៣.០១១.៦១៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៩៩១.៦០៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,២១% ចំណេញប្រតិបត្តិការ ចំនួន ២៦.៨៧០.៤៤៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៥.១៦៥.០៩១.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៦,១២% និង ចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣៨.៤១០.៣៨៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨.១១៨.៦៣៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ២៦,៨០% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម