សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ត្រីមាស និងរយៈពេល៣ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ

              រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ បានពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ត្រីមាស និងរយៈពេល៣ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ មានកំហុសឆ្គងលើកាលបរិច្ឆេទក្នុង កំណត់សម្គាល់ ១៣. ភាគលាភ ជាភាសាខ្មែរ និង ១៨. ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេល ជាភាសាអង់គ្លេស ដូចមានលម្អិតក្នុងឯកសារភ្ជាប់ជូន។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកែសម្រួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ត្រីមាសទី១ (ភាសាខ្មែរ)
ការកែសម្រួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ត្រីមាសទី១ (ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម