ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      រ.ទ.ស.ភ នឹងបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ៣៣០រៀល/ភាគហ៊ុន តាមការសម្រេចនៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម