ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣

              ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ៩៩.៥៦២.៤៩៦.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៩.២៤៣.៦៦៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ២៣,៩៦% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៨.៦៨៥.៤៤៦.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៣.១៩៩.៥០២.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥១,៧៩% និង ចំណេញសុទ្ធចំនួន ១៣.២៣១.២៩៩.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៤.៥៦០.២៨៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥២,៣៩% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម