ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣

              ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ១០៧.៧១៨.៧៣៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.១៤៥.៨៨១.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៧,៦៣% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៤៧.៧១៩.៦៦០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៣.២៣៦.១១២.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣៨,៣៨% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣៩.៧៧៣.៨១៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១១.៧៦១.៨៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤១,៩៩% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម