ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣

              ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១០៤.៨៩២.៥៣១.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១២.៦២៦.០៦៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៣,៦៨% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៩.២១៧.៧៣៦.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៥.៣៣៧.៩៨២.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៤,២៣% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣៥.១៩៤.០៨៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៣.១០៣.៤៧៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥៩,៣២% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២។

សូមទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម