ការរកបានទីផ្សារថ្មី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ អាណត្តិទី៨ បានអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដុំ រវាងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងប្រតិបត្តិករឯកជន។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម