សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលលើទំព័រចុះហត្ថលេខាសេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ និង ៤ ឆ្នាំ២០២៣ ជាភាសាខ្មែរ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

              រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ បានពិនិត្យកែសម្រួលដោយបានបោះត្រារបស់ រ.ទ.ស.ភ នៅលើទំព័រចុះហត្ថលេខានៃសេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ និង ៤ ឆ្នាំ២០២៣ ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចខាងក្រោម៖
- របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ទំព័រទី(x) ជាភាសាខ្មែរ
- របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ទំព័រទី(vii) ជាភាសាខ្មែរ
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម