ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

       ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
       - បទបង្ហាញស្តីពី របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២៣
       - បទបង្ហាញស្តីពី ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២៤
       - បោះឆ្នោតអនុម័តបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិក
       - បោះឆ្នោតអនុម័តលាភការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ(ភាសាខ្មែរ)
ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ (ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម