ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ

        ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ជូនភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ដោយកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភ ខុសគ្នាទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១២ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ កាលបរិច្ឆេទ កំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភនឹងត្រូវកំណត់យកក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីការ សម្រេចនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២។

ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ(ភាសាខ្មែរ)
ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម