ការផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំង និងដំឡើងឋានៈបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៣ ក្រប្រភ/សសរ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំង និងដំឡើងឋានៈបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដូចខាងក្រោម៖
       ១. លោក ជូ ផល្លា ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកផែនការ និងគម្រោង
       ២. លោក អ៊ូ គុណវឌ្ឍន៍ ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកសាខាសេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យ
       ៣. លោក ជា សតិភ័ទ្ទ ជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
       ៤. លោក ហួត សុខហេង ជាលេខាធិការសហគ្រាសមានឋានៈស្មើអគ្គនាយករង
       ៥. លោក ទុយ ប៊ុនសេរីរិទ្ធ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក
       ៦. លោក កាំង សោភីណា ទទួលភារកិច្ចថ្មី
       ៧. លោក ខឹម វិឆ័យនីន ជាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងគម្រោង
       ៨. លោក រាំង ចាន់ភិរម្យ ជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃសាខាសេវាកម្មទឹកស្អាត និងអនាម័យ
       ៩. លោក សំអូន សិរីសុមនុ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម