សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ របៀបវារៈលម្អិត និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹក នៅទីស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ដែលមានរបៀបវារៈ និងសេចក្តីលម្អិត ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។
សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយកឯកសារ (Download) ខាងក្រោមនេះ
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (ភាសាខ្មែរ)
- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (English)
- របៀបវារៈមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ)
- លិខិតតែងតាំងអាណត្តគាហកៈ (អ្នកតំណាង)
- ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ (ភាសាខ្មែរ)
- ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ (English)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម