ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

       ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ១០៦.៨១១.៥១៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២៣.៧៩៩.៩០០.០០០រៀល ឬ ២៨.៦៧% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៤៥.២១៨.០១០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៨.៣៤៧.៥៦៦.០០០រៀល ឬ ៦៨,២៨% និង ចំណេញសុទ្ធចំនួន ៥២.០៩២.៤២៩.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៣.៦៨២.០៤៤.០០០រៀល ឬ ៣៥,៦២% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣។
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤(ភាសាខ្មែរ)
ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម