សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានលើកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ (ភាសាខ្មែរ) របស់ រ.ទ.ស.ភ

              រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ បានពិនិត្យកែសម្រួលលើកាលបរិច្ឆេទមួយចំនួន នៃកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទី១ និងទី១៥ នៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល៣ខែ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ជាភាសាខ្មែរ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PR_Revision on Note 1 & 15 (Khmer)
PR_Revision on Note 1 & 15 (English)
Condensed Interim Financial Information_1Q-2024 (Khmer)
Condensed Interim Financial Information_1Q-2024 (English)ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម