សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ តាមរយៈអនឡាញ (ZOOM) នៅថ្ងៃសុក្រ ២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។ លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃសុក្រ ២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម