ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ      រ.ទ.ស.ភ នឹងបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ជូនភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ៣៥០រៀល/ភាគហ៊ុន តាមការសម្រេចនៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម