របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស

   បរិយាយ កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ ឯកសារ
   4th Quarterly Financial Information 2023
     15 Feb 2024
   3rd Quarterly Financial Information 2023
     15 Nov 2023
   2nd Quarterly Financial Information 2023
     15 Aug 2023
   1st Quarterly Financial Information 2023
     16 May 2023
   4th Quarterly Financial Information 2022
     14 Feb 2023
   3rd Quarterly Financial Information 2022
     15 Nov 2022
   2nd Quarterly Financial Information 2022
     18 Aug 2022
   1st Quarterly Financial Information 2022
     13 Jun 2022
   4th Quarterly Financial Information 2021
     15 Feb 2022
   3rd Quarterly Financial Information 2021
     16 Nov 2021
   2nd Quarterly Financial Information 2021
     01 Sep 2021
   1st Quarterly Financial Information 2021
     16 Jun 2021
   4th Quarterly Financial Information 2020
     02 Mar 2021
   3rd Quarterly Financial Information 2020
     16 Nov 2020
   2nd Quarterly Financial Information 2020
     25 Aug 2020
   1st Quarterly Financial Information 2020
     05 Aug 2020
   3rd Quarterly Financial Information 2019
     19 Nov 2019
   2nd Quarterly Financial Information 2019
     06 Aug 2019
   1st Quarterly Financial Information 2019
     30 May 2019
   4th Quarterly Financial Information 2018
     01 Mar 2019
   3rd Quarterly Financial Information 2018
     30 Nov 2018
   2nd Quarterly Financial Information 2018
     17 Aug 2018
   1st Quarterly Financial Information 2018
     28 May 2018
   4th Quarterly Financial Information 2017
     19 Feb 2018
   3rd Quarterly Financial Information 2017
     21 Nov 2017
   2nd Quarterly Financial Information 2017
     14 Aug 2017
   1st Quarterly Financial Information 2017
     18 May 2017
   4th Quarterly Financial Information 2016
     17 Feb 2017
   3rd Quarterly Financial Information 2016
     08 Dec 2016
   2nd Quarterly Financial Information 2016
     18 Aug 2016
   1st Quarterly Financial Information 2016
     24 Jun 2016
   4th Quarterly Financial Information 2015
     25 Feb 2016
   3rd Quarterly Financial Information 2015
     08 Jan 2016
   2nd Quarterly Financial Information 2015
     26 Aug 2015
   1st Quarterly Financial Information 2015
     11 Jun 2015
   4th Quarterly Financial Information 2014
     30 Jan 2015
   3rd Quarterly Financial Information 2014
     27 Oct 2014
   2nd Quarterly Financial Information 2014
     09 Aug 2014
   1st Quarterly Financial Information 2014
     28 May 2014
   4th Quarterly Financial Information 2013
     05 Feb 2014
   3rd Quarterly Financial Information 2013
     02 Oct 2013
   2nd Quarterly Financial Information 2013
     23 Jul 2013
   1st Quarterly Financial Information 2013
     04 May 2013
   4th Quarterly Financial Information 2012
     30 Jan 2013
   3rd Quarterly Financial Information 2012
     28 Oct 2012
   2nd Quarterly Financial Information 2012
     12 Aug 2012
   1st Quarterly Financial Information 2012
     19 May 2012


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម