ការដេញក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.240-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ផ្តល់សេវា​ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជី​ផ្ទេរ​មូលបត្រ និងទូទាត់13 Nov 202019 Nov 2020Download
No.217-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្ម12 Oct 202011 Nov 2020Download
No.216-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន12 Oct 202027 Oct 2020Download
No.208-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​​គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី, មេកានិច, ក្ល័រទឹក08 Oct 202011 Nov 2020Download
No.201-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ​ចំនួន៤​កញ្ចប់08 Oct 202021 Oct 2020Download
No.174-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៥កញ្ចប់23 Sep 202027 Oct 2020Download
No.149-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ26 Aug 202002 Sep 2020Download
No.132-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ​ដែក​ទប់ដី និង​ក្បាល​បុក​បេតុង26 Aug 202009 Sep 2020Download
No.125-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់អំបិល​ សម្ភារតភ្ជាប់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម20 Jul 202026 Aug 2020Download
No.118-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ09 Jul 202012 August 2020Download
No.095-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៣កញ្ចប់25 Jun 202015 Jul 2020Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.084-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ចំនួន ៤កញ្ចប់12 Jun 202015 Jul 2020Download
No.061-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ12 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.053-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៥កញ្ចប់21 Apr 202020 May 2020Download
No.050-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ15 Apr 202029 Apr 2020Download
No.049-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្រ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់ សម្រាប់រយៈពេល០១ឆ្នាំ15 Apr 202029 Apr 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
No.027-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​សម្ភារការិយាល័យ​ប្រេងរំអិល​គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម05 Mar 202008 Apr 2020Download
No.015-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រ-សក្ខីបត្រ និងផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលច្រាំងទន្លេ12 Feb 202011 Mar 2020Download
No.010-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្តល់សេវា​ថែទាំ​ប្រព័ន្ធ Spot Billing និងផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះ​ពុម្ព​វិក្កយបត្រ04 Feb 202026 Feb 2020Download
No.310-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៧កញ្ចប់14 Oct 201922 Oct 2019Download
No.211-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ Spot Billing System Upgrade09 May 201929 May 2019Download
No.206-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​លើកទី២​ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​សេវា​គាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់06 May 201924 May 2019Download
No.203-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ពន្យាពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃម៉ាស៊ីនផលិតក្ល័រទឹក03 May 201903 Jun 2019Download
No.201-2019សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​លុប​ចោល​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់​ផ្គង់​សម្ភារ​ជួស​ជុល​បំពង់​ប៉េអឺ សម្ភារ​ជួស​ជុល​បំពង់​ដែក និង​នាឡិកា​ទឹក​អេឡិច​ត្រូម៉ាញ៉េទិក23 Apr 201923 May 2019Download
No.021-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពីការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីន​ផលិតក្ល័រ​ទឹក27 Mar 201908 May 2019Download
No.190-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ បន្ទះដែកបុកទប់ដី ទឹកអាស៊ីតលាង Cell និងការស្តារភក់22 Mar 201929 Mar 2019Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម