ការដេញក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.149-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ26 Aug 202002 Sep 2020Download
No.132-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ​ដែក​ទប់ដី និង​ក្បាល​បុក​បេតុង26 Aug 202009 Sep 2020Download
No.125-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់អំបិល​ សម្ភារតភ្ជាប់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម20 Jul 202026 Aug 2020Download
No.118-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ09 Jul 202012 August 2020Download
No.095-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៣កញ្ចប់25 Jun 202015 Jul 2020Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.084-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ចំនួន ៤កញ្ចប់12 Jun 202015 Jul 2020Download
No.061-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ12 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.053-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៥កញ្ចប់21 Apr 202020 May 2020Download
No.050-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ15 Apr 202029 Apr 2020Download
No.049-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្រ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់ សម្រាប់រយៈពេល០១ឆ្នាំ15 Apr 202029 Apr 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
No.027-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​សម្ភារការិយាល័យ​ប្រេងរំអិល​គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម05 Mar 202008 Apr 2020Download
No.015-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រ-សក្ខីបត្រ និងផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលច្រាំងទន្លេ12 Feb 202011 Mar 2020Download
No.010-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្តល់សេវា​ថែទាំ​ប្រព័ន្ធ Spot Billing និងផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះ​ពុម្ព​វិក្កយបត្រ04 Feb 202026 Feb 2020Download
No.310-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៧កញ្ចប់14 Oct 201922 Oct 2019Download
No.211-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ Spot Billing System Upgrade09 May 201929 May 2019Download
No.206-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​លើកទី២​ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​សេវា​គាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់06 May 201924 May 2019Download
No.203-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ពន្យាពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃម៉ាស៊ីនផលិតក្ល័រទឹក03 May 201903 Jun 2019Download
No.201-2019សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​លុប​ចោល​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់​ផ្គង់​សម្ភារ​ជួស​ជុល​បំពង់​ប៉េអឺ សម្ភារ​ជួស​ជុល​បំពង់​ដែក និង​នាឡិកា​ទឹក​អេឡិច​ត្រូម៉ាញ៉េទិក23 Apr 201923 May 2019Download
No.021-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពីការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីន​ផលិតក្ល័រ​ទឹក27 Mar 201908 May 2019Download
No.190-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ បន្ទះដែកបុកទប់ដី ទឹកអាស៊ីតលាង Cell និងការស្តារភក់22 Mar 201929 Mar 2019Download
No.010-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពីការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់អំបិល​សមុទ្រ​សម្រាប់​ផលិត​ក្ល័រទឹក13 Mar 201924 Apr 2019Download
No.009-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពីការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រេង​ឥន្ធនៈ13 Mar 201924 May 2019Download
No.179-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ និងការស្តារភក់ជុំវិញស្ថានីយ៍ទឹកល្អក់ភូមិព្រែក11 Mar 201921 Mar 2019Download
No.178-2019សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ11 Mar 201921 Mar 2019Download
No.174-2019សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បន្ទះដែកបុកទប់ដី និងទឹកអាស៊ីតលាង Cell07 Mar 201921 Mar 2019Download
No.026-2019សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការ​ផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះ​ពុម្ព​វិក្កយបត្រ​ថ្លៃទឹក​06 Feb 201922 Feb 2019Download
No.200-2018សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើក​ទី២ ស្តីពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​រថយន្ត ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំពាធ ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ22 Oct 201808 Nov 2018Download
No.199-2018សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើក​ទី២ ស្តីពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​នាឡិកាអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក22 Oct 201808 Nov 2018Download
No.179-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​នាឡិកាទឹកមេកានិក-ខ្នាតតូច,បំពង់មេនាំទឹកប៉េអឺ22 Oct 201820 Nov 2018Download
No.197-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម17 Oct 201808 Nov 2018Download
No.196-2018សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើក​ទី២ ស្តីពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវា​ថែទាំ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់17 Oct 201808 Nov 2018Download
No.171-2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួមពិគ្រោះ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​ថ្នាំប្រតិករគីមី និង GLASSWARE19 Sep 201803 Oct 2018Download
No.166-2018លិខិតប្រកាសលុបការដេញថ្លៃបំពង់ជ័រប៉េអឺ19 Sep 201819 Oct 2018Download
No.162-2018លិខិតប្រកាសលុបសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ,រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់19 Sep 201819 Oct 2018Download
No.167-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ កញ្ចប់"ក" កញ្ចប់"ខ" កញ្ចប់"គ"19 Sep 201825 Oct 2018Download
No.No.133-2018-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រឿង​ចក្រ​ធុន​ធ្ងន់ ១០គ្រឿង29 Aug 20185 Sep 2018Download
No.139-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ កញ្ចប់"ក" កញ្ចប់"ខ" កញ្ចប់"គ"29 Aug 20183 Oct 2018Download
No.138-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ១29 Aug 201812 Sep 2018Download
No.134-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing និងសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់29 Aug 201826 Sep 2018Download
No.116-2018សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពី​ការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​មរថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ធុន​ស្រាល​២បាំង23 July 201808 Aug 2018Download
No.109-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់​មខ្សាច់ទន្លេ23 July 201827 Aug 2018Download
No.102-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​មធ្យោ​បាយ​ការដ្ឋាន23 July 201822 Aug 2018Download
BKG -CW-01-PPWSA/AFD-2018Invitation for Prequalification on Bakheng Water Production Facilities15 Jun 201816 July 2018Download
No.097-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញ​ចូល​រួមដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់អំបិលសមុទ្រសម្រាប់ផលិតក្ល័រទឹក31 May 201804 Jul 2018Download
No.072-2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញ​ចូល​រួមដេញថ្លៃ ការផ្គត់ផ្គង់រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ជាន គ្រឿងសង្ហារឹម នាឡិកាទឹកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិក10 May 201812 Jun 2018Download
No.062-2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ (ក)ការផ្តល់សេវាសម្អាត និងអនាម័យ (ខ)ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ (គ)ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹក18 Apr 201823 May 2018Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម