ការដេញថ្លៃក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.031-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន17 Feb 202110 Mar 2021Download
No.029-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គ់ងគ្រឿងសង្ហារឹម និងម៉ូតូ17 Feb 202110 Mar 2021Download
No.024-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំប្រតិករគីំមី ឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពទឹក និងគ្រឿងបន្លាស់17 Feb 202124 Mar 2021Download
No.003-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថ្ម 1x2 និងថ្ម M3017 Feb 202124 Mar 2021Download
No.013-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ០៥កញ្ចប់28 Jan 202103 Mar 2021Download
No.012-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកអាស៊ីតលាង Cell28 Jan 202117 Feb 2021Download
No.008-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវា និងទំនិញចំនួន ០៤កញ្ចប់21 Jan 202124 Feb 2021Download
No.264-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ដេញ​ថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន14 Jan 202117 Feb 2021Download
No.BKG-02-DM-C-PPWSA/AFD-2021The Supply and Delivery of HDPE pipes and fittings (Batch 3)04 Jan 202104 Mar 2021Download
No.240-2020សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ផ្តល់សេវា​ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជី​ផ្ទេរ​មូលបត្រ និងទូទាត់13 Nov 202019 Nov 2020Download
No.217-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្ម12 Oct 202011 Nov 2020Download
No.216-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន12 Oct 202027 Oct 2020Download
No.208-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​​គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី, មេកានិច, ក្ល័រទឹក08 Oct 202011 Nov 2020Download
No.201-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃ​ចំនួន៤​កញ្ចប់08 Oct 202021 Oct 2020Download
No.174-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ទំនិញ ០៥កញ្ចប់23 Sep 202027 Oct 2020Download
No.149-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ26 Aug 202002 Sep 2020Download
No.132-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ​ដែក​ទប់ដី និង​ក្បាល​បុក​បេតុង26 Aug 202009 Sep 2020Download
No.125-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់អំបិល​ សម្ភារតភ្ជាប់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម20 Jul 202026 Aug 2020Download
No.118-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ09 Jul 202012 August 2020Download
No.095-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៣កញ្ចប់25 Jun 202015 Jul 2020Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.084-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ចំនួន ៤កញ្ចប់12 Jun 202015 Jul 2020Download
No.061-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ12 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
No.053-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចំនួន ៥កញ្ចប់21 Apr 202020 May 2020Download
No.050-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល និងខ្លាញ់គោ15 Apr 202029 Apr 2020Download
No.049-2020សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្រ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់ សម្រាប់រយៈពេល០១ឆ្នាំ15 Apr 202029 Apr 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
No.027-2020សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​សម្ភារការិយាល័យ​ប្រេងរំអិល​គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម05 Mar 202008 Apr 2020Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម