ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

ល.រឈ្មោះគម្រោងរយៈពេលអនុវត្តគម្រោងតម្លៃគម្រោងកម្ចីហិរញ្ញប្បទាន
និង
ជំនួយឥតសំណងលេខ
ប្រភពថវិកាប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន
1Bakheng Water Supply Project (Phase 1)2018-2022$CKH1176 01S & FI No.89008 & No.91016AFD, EIB & PPWSALoan
2The Extension of Chamcar Morn Water Production Facilities and Distribution System Project2017-2021$1174 01PAFDLoan
3NIROTH WATER SUPPLY PROJECT PHASE 22013-2017$27,920,210CKH 1121 01FAFDLoan
4Extension of Water Supply System to the Greater Phnom Penh (GPPWSS)2012$FERC-CKH-1111AFDGrant
5Project for Introduction of Clean Energy by Solar Electricity Generation System with capacity of 777Kwh/day2010-2013$0962090JICAGrant
6Niroth Water Supply Project Phase 1 (JICA)2009-2013$CP-P9JicaLoan
7Niroth Water Supply Project Phase 1 (AFD)2009-2013$54,102,394CKH 1075 03SAFDLoan
8Feasibility Study of the South Branch of Phnom Penh Transmission Main2009$CKH 3007 01L & CKH 1089 01VAIMFGrant
9The Extension of Chrouy Changwar Water Treatment Plant Phase 22007-2009$998,742CKH 6000 01GAFDLoan
10Remaster Plan- Target 20202004-2006$JapanGrant
11AFD GRANT2003-2008$CKH1055 01MAFDGrant
12Provincial and Peri-Urban Water and Sanitation Project2003-2008$3746-KH & H034-KHWorld BankLoan & Grant
13 Capacity Building for Water Supply System in Cambodia2003-2006$JapanGrant
14Expansion of Phum Prek Treatment Plant, increase capacity reached 150,000m3/day2001-2003$JapanGrant
15Cambodia Urban Water Supply Project1998-2004$3041-KHWorld BankLoan
16Repair Phum Prek Treatment Plant, increasing the Capacity from 50,000m3/d to 100,000m3/d (Phase 1) & Replacement of supply networks, 52km, in 7 Makara and part of Tuol Kork district (Phase 2)1995-1999$JapanGrant
17 Phnom Penh Water Supply and Drainage Project. Part A- Water Supply ADB Loan No.1468-CAM(SF)1997-2003$1468-CAM(SF)ADBLoan
18Improvement of customer surveys and record keeping1993-1994$UNDP & World BankGrant
19Master Plan-Target 20101993-1994$JICAGrant
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម