ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិ

លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.BKG-02-DM-C-PPWSA/AFD-2021The Supply and Delivery of HDPE pipes and fittings (Batch 3)04 Jan 202104 Mar 2021Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
BKG -CW-01-PPWSA/AFD-2018Invitation for Prequalification on Bakheng Water Production Facilities15 Jun 201816 July 2018Download
CCM-02G-C-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of Accessories for HDPE and DI Pipes.13 Mar 201717 May 2017Download
CCM-02G-B-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings13 Mar 201703 May 2017Download
CCM-02G-A-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings13 Mar 201703 May 2017Download
GPPWSS-2016Request for Expression of Interest Consulting Services for Chamkarmon Project05 May 201608 Jun 2016Download
GPPWSS-02G-J-PPWSA/AFD-2016The Supply and Delivery of Fittings for Pipes and Accessories28 Mar 201618 May 2016Download
GPPWSS-02G-I-PPWSA/AFD-2016Invitation for bid of The Supply and Delivery of HDPE Fittings21 Dec 201517 Feb 2016Download
No.207-2015សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះ​ថ្លៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង​គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធស្កាដា29 Dec 201530 Dec 2015Download
GGPWSS-02G-H-PPWSA/AFD-2015The Supply and Delivery of HDPE Pipes.20 Oct 201516 Dec 2015Download
GPPWSS-2G-F-PPWSA/AFD-2015HDPE Pipes and Fitting12 Mar 201507 May 2015Download
GPPWSS-2G-GPPWSA/AFD-2015Ductile Iron Pipes, Fittings and Accessories12 Mar 201507 May 2015Download
GPPWSS-02G-PPWSA/AFD-2014Invitation for Bid of GSM Data Loggers,Pressure Sensors and an Information System for Data Collection and Management30 Sep 201426 Nov 2014Download
GPPWSS-2G-A&RN TM-PPWSA/AFD-2014Invitation for Bid of Ductile Iron Pipes, Fitting and Accessories for A&RN TMs19 Sep 201413 Nov 2014Download
GPPWSS-2G-E-PPWSA/AFD-2014Invitation for Bid of Electromagnetic Flow Meters -Distribtion Network Zoning Project19 Sep 201414 Nov 2014Download
No.004-EN-2013Invitation for Bids of Supply and Delivery CIP Phnom Penh Water Supply Authority of Ductile Iron Fittings and Accessories of 2,635 Nos30 Sep 201329 Nov 2013Download
No.003-EN-2013Invitation for Bids of Ductile Iron Pipes30 Sep 201329 Nov 2013Download
No.001-EN-2013Request for the Expressions of Interest for Services of Consultant (Niroth Phase II)23 Jul 201324 Aug 2013Download
Invitation for Bid of Supply and Delivery of HDPE Fittings of 10 items (9,100nos)10 Feb 20127 Mar 2012Download
Invitation for Bid of Supply and Delivery of HDPE Pipe of 155km10 Feb 20127 Mar 2012Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម