ការដេញថ្លៃក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.053-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ11 Apr 202424 Apr 2024Download
No.050-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹក03 Apr 202424 Apr 2024Download
No.045-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់28 Mar 202408 May 2024Download
No.041-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម វិក្កយបត្រថ្លៃទឹកខ្នាតធំ និងសក្ខីបត្រ21 Mar 202403 Apr 2024Download
No.039-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវគាំទ្រប្រព័ន្ធបោះពុម្ពវិក្កយបត្រ (SPOT BILLING)15 Mar 202403 Apr 2024Download
No.018-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ15 Mar 202415 May 2024Download
No.038-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (Server)15 Mar 202424 Apr 2024Download
No.025-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យ01 Mar 202403 Apr 2024Download
No.029-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូទឹកកក និងទូទឹកចុច (ក្តៅ-ត្រជាក់)01 Mar 202413 Mar 2024Download
No.028-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម និងវិក្កយបត្រទឹកខ្នាតធំ និងសក្ខីបត្រ29 Feb 202420 Mar 2024Download
No.017-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្តល់សេវាជួសជុលរថយន្ត08 Feb 202406 Mar 2024Download
No.015-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូទឹកកក និងទូទឹកចុច (ក្តៅ-ត្រជាក់)08 Feb 202420 Feb 2024Download
No.011-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្រប្រព័ន្ធបោះពុម្ពវិក្កយបត្រនៅនឹងកន្លែង (Spot Billing)08 Feb 202413 Mar 2024Download
No.016-2024សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ និងម៉ូតូកង់បី (សម្រាប់ការដ្ឋាន)08 Feb 202428 Feb 2024Download
No.005-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកនៅនឹងកន្លែង (Thermal Bills)22 Jan 202421 Feb 2024Download
No.001-2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ម៉ូតូកង់បី និងទឹកថ្នាំ ឌ្រាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព03 Jan 202407 Feb 2024Download
No.219-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមបង្ហាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍ស្តីពីការផ្តល់សេវាជួសជុលរថយន្ត21 Dec 202310 Jan 2024Download
No.223-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ21 Dec 202324 Jan 2024Download
No.205-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមស្ទង់តម្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់ ការិយបរិច្ឆេទ២០២៤08 Dec 202320 Dec 2023Download
No.202-2023ប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រម្សៅ07 Dec 202307 Jan 2024Download
No.187-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​បន្ថែម Spot Billing17 Nov 202323 Nov 2023Download
No.177-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាបណ្ណបន្ថែម Spot Billing01 Nov 202315 Nov 2023Download
No.175-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ប្រកាសវិក្កយបត្រ (Add on Spot Billing System)01 Nov 202308 Nov 2023Download
No.176-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល និងមធ្យោបាយការដ្ឋាន01 Nov 202315 Nov 2023Download
No.178-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់01 Nov 202330 Nov 2023Download
No.168-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់ជូនមន្ត្រី-និយោជិត រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ12 Oct 202308 Nov 2023Download
No.165-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់06 Oct 202318 Oct 2023Download
No.162-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ប្រកាសវិក្កយបត្រ (Add on Spot Billing System)06 Oct 202325 Oct 2023Download
No.149-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច បំពង់ប៉េអឺ សម្ភារតភ្ជាប់ រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល និងកំបោរ22 Sep 202325 Oct 2023Download
No.154-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន22 Sep 202325 Oct 2023Download
No.141-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បំពង់ប៉េវេសេ សម្ភារតភ្ជាប់ និងម៉ូតូ ២គ្រឿង19 Sep 202304 Oct 2023Download
No.144-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធ មេកានិច អគ្គិសនី ក្ល័ររាវ និងក្ល័រម្សៅ19 Sep 202325 Oct 2023Download
No.133-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការជួសជុលបន្ទប់ប្រចាំការនៅស្ថានីយបូមទឹកឆៅភូមិព្រែក01 Sep 202313 Sep 2023Download
No.117-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន01 Sep 202304 Oct 2023Download
No.109-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធ SCADA ផលិតកម្ម និងអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីការពារ និងកំចាត់មេរោគ11 Aug 202313 Sep 2023Download
No.112-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 365, សេវាថែទាំ Infrastructure System និងជួសជុលបន្ទប់ប្រចាំការស្ថានីយបូមទឹកឆៅភូមិព្រែក11 Aug 202330 Aug 2023Download
No.098-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធយន្តសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធក្ល័ររាវ សូឡា បំពង់ប៉េវេសេ និងសម្ភារតភ្ជាប់26 Jul 202330 Aug 2023Download
No.083-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិច-ខ្នាតតូច04 Jul 202306 Sep 2023Download
No.091-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់04 Jul 202303 Aug 2023Download
No.087-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បន្ទះដែកបុកទប់ដី និងទឹកអាស៊ីតលាង Cell26 Jun 202313 Jul 2023Download
No.078-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរំអិល ខ្លាញ់គោ និងខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ08 Jun 202313 Jul 2023Download
No.071-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់06 Jun 202322 Jun 2023Download
No.072-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះដែកបុកទប់ដី និងទឹកអាស៊ីតលាង CELL06 Jun 202322 Jun 2023Download
No.066-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ដំឡើងចំរឹងដែកនៅលើរបងជុំវិញអាងតម្កល់ទឹករោងចក្រផលិតទឹកស្អាតត្បូងឃ្មុំ29 May 202308 Jun 2023Download
No.054-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride សម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត24 May 20233 Aug 2023Download
No.046-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់បំពង់ជ័រប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ24 May 202329 May 2023Download
No.055-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារប្លុំបេនាឡិកាទឹក12 May 202315 Jun 2023Download
No.048-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្តល់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម02 May 202301 Jun 2023Download
No.051-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ដំឡើងចំរឹងដែកនៅលើរបងជុំវិញអាងតម្កល់ទឹករោងចក្រផលិតទឹកស្អាតត្បូងឃ្មុំ28 Apr 202325 May 2023Download
No.044-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងឧបករណ៍ការិយាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣25 Apr 202311 May 2023Download
No.045-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងនូវអចលនទ្រព្យ សន្និធិ បរិក្ខារ និងសម្ភារចាស់បាត់បង់គុណភាព25 Apr 202310 May 2023Download
No.040-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល07 Apr 202327 Apr 2023Download
No.039-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រតិករគីមី07 Apr 202311 May 2023Download
No.033-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន28 Mar 202306 Apr 2023Download
No.035-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូ ៤គ្រឿង28 Mar 202306 Apr 2023Download
No.028-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថ្ម M3028 Mar 202308 Jun 2023Download
No.027-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ28 Mar 202308 Jun 2023Download
No.030-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រ សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា សម្ភារ ឧបករណ៍ការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣15 Mar 202320 Apr 2023Download
No.028-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូចំនួន ៤គ្រឿង06 Mar 202323 Mar 2023Download
No.027-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការងាររដ្ឋបាល06 Mar 202306 Apr 2023Download
No.008-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្ល័រឧស្ម័ន14 Feb 202316 Mar 2023Download
No.017-2023សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រនៅនឹងកន្លែង (Printed Thermal Bill Paper)07 Feb 202323 Feb 2023Download
No.010-2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់វិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងសក្ខីបត្រផ្សេងៗ និងសេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing31 Jan 202302 Mar 2023Download
No.340-2023ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក និងទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងឌ្រាំ29 Dec 202202 Feb 2023Download
No.354-2023ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការសាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មថ្មី29 Dec 202229 Jan 2023Download
No.353-2023ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការជួសជុល និងលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតជ្រោយចង្វារ29 Dec 202229 Jan 2023Download
No.296-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការដេញផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាបណ្ណកម្មវិធី Topkapi30 Nov 202231 Dec 2022Download
No.283-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីសម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ​ និងដែក24 Nov 202224 Dec 2022Download
No.276-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់អគារទីចាត់ការ សាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារអាជីវកម្ម និងជួសជុលលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រជ្រោយចង្វារ21 Nov 202202 Dec 2022Download
No.275-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ២០២៣21 Nov 202208 Dec 2022Download
No.271-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងនាឡិកាទឹកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច15 Nov 202201 Dec 2022Download
No.270-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ15 Nov 202224 Nov 2022Download
No.262-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់រោងជាង និងរោងសម្ភារ និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក28 Oct 202211 Nov 2022Download
No.261-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២៣28 Oct 202211 Nov 2022Download
No.260-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ បរិក្ខារ Network និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 36524 Oct 202211 Nov 2022Download
No.259-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន24 Oct 202202 Nov 2022Download
No.255-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទ២០២៣17 Oct 202216 Nov 2022Download
No.251-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង់អគារទីចាត់ការ១ខ្នង សាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារអាជីវកម្ម និងជួសជុលលាបថ្នាំអគារក្នុងបរិវេណរោងចក្រជ្រោយចង្វារ13 Oct 202216 Nov 2022Download
No.242-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីអញ្ជើញចូលរួមដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.250-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection អាជ្ញាប័ណ្ណ Topkapi និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Anti-Virus13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.246-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន Pick_up13 Oct 202226 Oct 2022Download
No.237-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី មេកានិច មធ្យោបាយការដ្ឋាន និងនាឡិកាទឹក Electro06 Oct 202211 Nov 2022Download
No.234-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីចុចទឹកក្តៅ-ត្រជាក់ និងសម្ភារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន30 Sep 202219 Oct 2022Download
No.227-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិចខ្នាតតូច កំបោរ គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម សម្ភារតភ្ជាប់បំពង់ប៉េអឺ និងសម្ភារតភ្ជាប់ដែក30 Sep 202202 Nov 2022Download
No.226-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ30 Sep 202212 Oct 2022Download
No.220-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល28 Sep 202212 Oct 2022Download
No.205-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារឹម ប្រតិករគីមី GLASSWARE និងម៉ូតូ20 Sep 202229 Sep 2022Download
No.210-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection អាជ្ញាប័ណ្ណ Topkapi និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Anti-Virus20 Sep 202212 Oct 2022Download
No.214-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ កុំព្យូទ័រ សម្ភារអេឡិចត្រូនិច បរិក្ខារ Network និងអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 36520 Sep 202219 Oct 2022Download
No.150-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ08 Sep 202212 Oct 2022Download
No.173-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់រថយន្តបម្រើការដ្ឋាន Pick Up31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.199-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់ប៉េអឺ31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.195-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់មធ្យោបាយការដ្ឋាន និងសម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន31 Aug 202205 Oct 2022Download
No.180-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល18 Aug 202221 Sep 2022Download
No.144-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច08 Aug 202205 Oct 2022Download
No.143-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ធាតុបណ្តុំកករ Poly Aluminum Chloride08 Aug 202205 Oct 2022No.Download
No.145-2022សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់15 Jul 202227 Jul 2022Download
No.139-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាន គ្រឿងសង្ហារឹម និងអំបិលសម្រាប់ផលិតក្ល័រ13 Jul 202210 Aug 2022Download
No.092-2022ផ្គត់ផ្គង់ថ្ម ១x២ និងថ្ម M3030 Jun 202220 Jul 2022Download
No.130-2022ការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់30 Jun 202231 Jul 2022Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម