ការដេញថ្លៃក្នុងស្រុក


លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.009-2022ប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ ២០២២12 Jan 202230 Jan 2022Download
No.007-2022សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់, សេវាថែទាំប្រព័ន្ធ Spot Billing និង ក្រដាសបោះពុម្ពវិក្កយបត្រថ្លៃទឹក12 Jan 202217 Feb 2022Download
No.292-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពីការ​លុបចោលការ​ដេញ​ថ្លៃគ្រឿង​ចក្រធុនធ្ងន់(ជុំនុំ)10 Dec 202131 Dec 2021Download
No.291-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.290-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការប្រកាសលុបចោលគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់08 Dec 202131 Dec 2021Download
No.274-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃក្បាលបុកបេតុងភ្ជាប់ជាមួយ Backhoe Loader30 Nov 202131 Dec 2021Download
No.270-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០២២30 Nov 202110 Dec 2021Download
No.263-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​​ផ្តល់​សេវា​ភ្នាក់ងារ​ចុះបញ្ជី​ផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់22 Nov 202125 Nov 2021Download
No.256-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​សេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងទូទាត់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.251-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាទឹកមេកានិច-ខ្នាតតូច, អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft Office 365 និងAutoCAD និងគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់02 Nov 202112 Nov 2021Download
No.248-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការ​លុបចោលការដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ គ្រឿងបន្លាសក្ល័រ និងគ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច25 Oct 202125 Nov 2021Download
No.247-2021លិខិតប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការផ្តល់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត19 Oct 202119 Nov 2021Download
No.246-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវា​សវនកម្ម និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការិយបរិច្ឆេទ២០២២19 Oct 202125 Nov 2021Download
No.245-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ៦កញ្ចប់​ (១)សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (២)ថ្នាំប្រតិករគីមី (៣)អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET (៤)អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection (៥)កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (៦)គ្រឿងសង្ហារឹម19 Oct 202127 Oct 2021Download
No.234-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់​ផ្គង់​៥កញ្ចប់ (១)​សេវាធ្វើអោយ​ប្រសើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ​បោះពុម្ភ​វិក្កយ​បត្រ (២)គ្រឿង​បន្លាស់​ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី (៣)គ្រឿងន្លាស់ប្រព័ន្ធក្ល័រទឹក (៤)គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធមេកានិច (៥)មធ្យោ​បាយ​ការដ្ឋាន19 Oct 202112 Nov 2021Download
No.225-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ថ្នាំប្រតិករគីមី អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ អាជ្ញាប័ណ្ណ Firewall Protection កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និងគ្រឿងសង្ហារឹម01 Oct 202114 Oct 2021Download
No.223-2021សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការពន្យាពេលបើក​ឯកសារដេញ​ថ្លៃ23 Sep 202130 Sep 2021Download
No.214-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់នាឡិកាមេកានិច ឧបករណ៍ការពាររណ្តៅដាក់បំពង់ អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមប្រព័ន្ធ Spot Billing និងអាជ្ញាប័ណ្ណ Microsoft Office 365 និង AutoCAD15 Sep 202121 Oct 2021Download
No.152-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ (ជុំនុំ)13 Sep 202121 Oct 2021Download
No.195-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារការដ្ឋាន បំពង់ជ័រប៉េអឺ រ៉ូប៊ីណេស្ពាន់ និងកុំព្យូទ័រ07 Sep 202114 Oct 2021Download
No.179-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់មធ្យោបាយការដ្ឋាន23 Aug 202130 Sep 2021Download
No.145-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារប្លុំបេ ដែកទប់ដី និងក្បាលបុកបេតុង06 Jul 202111 Aug 2021Download
No.136-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារតភ្ជាប់សម្រាប់ជួសជុលបំពង់ប៉េអឺ25 Jun 202115 Jul 2021Download
No.134-2021សេចក្តីជូន​ដំណឹង​លើកទី២ ស្តីពីការ​អញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះផ្តល់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងបាក់ខែងជំហានទី១25 Jun 202101 Jul 2021Download
No.130-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាត និងស្ថានីយបូមទឹកល្អក់និរោធ25 Jun 202128 Jul 2021Download
No.116-2021សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទិ២ ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់សេវាគាំទ្របរិក្ខារ SERVER និងគ្រឿងបន្លាស់10 Jun 202117 Jun 2021Download
No.110-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់ទន្លេ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.068-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.073-2021សេចក្តីជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមដេញថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់ PAC09 Jun 202111 Aug 2021Download
No.109-2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សេវាសវនកម្មសម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទិ១09 Jun 202123 Jun 2021Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម