ធនធានមនុស្ស

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ មានមន្ត្រី-និយោជិតសរុបចំនួន 1114 នាក់ ក្នុងនោះរួមមាន៖

អាយុ និងកំរិតអប់រំវិជ្ជាជីវៈ១៨-២៦ឆ្នាំ២៧-៣៥៣៦-៤៥លើសពី៤៥សរុប
ចំនួន អត្រា%
បណ្ឌិត      0           0            0            2        2    0.18% 
អនុបណ្ឌិត      2           13            26            21        62    5.57% 
វិស្វករ/ឧត្តមសិក្សា      17           170            87            26        300    26.93% 
បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់/មធ្យម      8           28            10            22        68    6.1% 
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរយះពេលខ្លី      53           172            51            35        311    27.92% 
អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារ១០ឆ្នាំ      0           13            57            69        139    12.48% 
កម្មករពលកម្ម      2           7            15            16        40    3.59% 
អ្នកបច្ចេកទេស និងកម្មករជំនាញ      60           90            40            2        192    17.24% 
សរុប1424932861931114100%

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ផ្អែកលើសំណូមពរចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងដើម្បីបង្កើនគុណភាព-ប្រសិទ្ធិភាពការងារ រដ្ឋាករទឹកភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវរៀបគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់ ដោយមានការសហការ ឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ធនាគារពិភពលោក (WB) ធនាគារអភិវឌ្ឈន៍អាស៊ី (ADB) ធ្វើឲ្យ រ.ទ.ស.ភ មានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើង ក្នុងការកែសម្រួលចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
• រៀបចំឲ្យមានមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងដំណើរការជាបណ្តើរៗ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែលមានគោលការណ៍៖
      - កំណត់នូវគោលការណ៍ស្តីពី ការបញ្ជូនមន្ត្រី និយោជិតទៅទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។
      - ស្វែងរកគ្រូបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមវិទ្យាស្ថាននានា ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់មន្ត្រី និយោជិត រ.ទ.ស.ភ។
      - សហការជាមួយម្ចាស់ជំនួយក្នុងការស្នើ និងបញ្ជូនមន្រ្តីទៅទទួលការបណ្តុះបណ្តា-លជំនាញចាំបាច់នៅក្រៅប្រទេស។
• ពីឆ្នាំ២០០៥ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនេះបានដំណើរការពេញសមត្ថភាពដោយបានរៀបចំឲ្យមានគ្រូបង្គោលក្នងង្គភាពសម្រាប់ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្រាប់និយោជិតថ្នាក់ក្រោម ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការ បណ្តុះ បណ្តាលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែង(បែបបទដំណើរការងារស្តង់ដាការងារ “SOP” )។
• បានធ្វើការកែសម្រួលនូវការវាយតម្លៃមន្រ្តី-និយោជិតតាមរយៈព្រឹត្តបត័្រពិន្ទុប្រចាំខែ មកប្រចាំត្រីមាសក្នុងឆ្នាំ២០០៥ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
• ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំ។ការប្រឡងសមត្ថភាពនេះ បានអនុវត្តសម្រាប់មន្រ្តី-និយោជិត រហូតដល់ប្រធានការិយាល័យ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាព និងការយល់ដឹងក្នុងការអនុវត្តការងារ។
• បានរៀបចំបែបបទនៃការតំឡើងឋានៈ ការតំឡើងកាំបៀវត្សរ៍ តំឡើងបៀវត្សរ៍ លើកសរសើរប្រចាំឆ្នាំ ទៅតាមលទ្ធផលនៃការប្រឡងសមត្ថភាព និងលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃតាមរយៈព្រឹត្តប័ត្រពិន្ទុប្រកបដោយតម្លាភាព។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម