ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ

       ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តជាមួយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកម្ចីបន្តចំនួន ១០០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានកម្ចី តាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប (EIB) ។

       MEF and PPWSA entered into agreement on the on-lending agreement to finance the debt to PPWSA, amounting to USD 100,000,000 that MEF received this debt financing from EIB.

សូមទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_LT Debt EIB Bakheng I (KH)
TD_LT Debt EIB Bakheng I (EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម