សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

       នៅថ្ងៃសុក្រ ៦កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨។ លទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។
        The 8th General Meeting of Shareholders of PPWSA was organized on June 26th, 2020. The results of the meeting are presented in the Press Release on the 8th General Meeting of Shareholders of Phnom Penh Water Supply Authority.

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_Press Release 8GMS Resolution(KH)
TD_Press Release 8GMS Resolution(EN)
Press_Release 8GMS Resolution(KH)
Press_Release 8GMS Resolution(EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម