ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២០

       រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិតសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ មិនតិចជាង ១០០.៨៩៧.០១២.០០០ រៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
        PPWSA expects that the net profit for 2020 will not be less than KHR 100,897,012,000 as per approval by the Board of Directors and Guardianship Ministries.

ទាញយកឯកសារទាំងស្រុង (Download) ខាងក្រោមនេះ
Annual Business Plan 2020(KH)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម