ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ

       ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្ត ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកម្ចីចំនួន ១០១.៤០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានកម្ចីពី ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD)។ កម្ចីនេះត្រូវបានកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណដុលា្លរអាមេរិក។

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
TD_LT Debt AFD Bakheng 2(Khmer)
TD_LT Debt AFD Bakheng 2(English)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម