ឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

Document Of The 10th General Meeting Of Shareholders Of Phnom Penh Water Supply Authority (Unofficial Translation)


        រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០នាទីព្រឹក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ដែលមានរបៀបវារៈ សេចក្តីលម្អិតសម្រាប់ការចូលរួម និងបោះឆ្នោតនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះ ដូចបានបង្ហាញក្នុងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០។
              The 10th General Meeting of Shareholders of Phnom Penh Water Supply Authority will be held on Friday, May 13th 2022, at 08:00 AM through the online meeting (ZOOM) with the agenda, details for participating and voting as presented in the document for the 10th General Meeting of Shareholders.

សូមអានព័ត៌មានទាំងស្រុងដោយទាញយកឯកសារ (Download) ខាងក្រោមនេះ
Please read the full information by downloading the documents as below:
- មាតិកានៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ(ភាសាខ្មែរ)
- Agenda of the 10th General Meeting of Shareholders (EN)

- ទម្រង់លិខិតតែងតាំងអណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង) សម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០(ភាសាខ្មែរ)
- Proxy Letter Form of the 10th General Meeting of Shareholders (EN)

- ឯកសារជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០(ភាសាខ្មែរ)
- Document of the 10th General Meeting of Shareholders (EN)

- សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលរបៀបចូលរួម និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (ភាសាខ្មែរ)
- Press Release on Revised Procedures for Attending and Voting at the 10th General Meeting of Shareholders of PPWSA (EN)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម